دسامبر 19, 2021

وکیل برای مطالبه دیون متوفی از ورثه

آیا امکان مطالبه خسارت قراردادی از ورثه متوفی وجود دارد؟  وکیل برای مطالبه دیون متوفی از وراث توضیح می دهد؛در قانون امور حسبی در خصوص مقررات […]
تماس با وکیل