آوریل 27, 2021

مستثنیات دین چیست؟

مستثنیات دین : طبق ماده ۲۴قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴هر مالی از زوج قابل توقیف است مگر مستثنیات دین که عبارتند از: […]
تماس با وکیل