مارس 13, 2021

تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست : در پرونده های قضایی جهت رسیدگی به شکایت تنظیم دادخواست الزامی است در واقع اقدام نخست برای طرح هر دعوایی مستلزم ارایه دادخواست […]
تماس با وکیل