مستمری یا حقوق فرد فوت شده به چه کسانی می رسد؟ شرایط ،مراحل و مدارک

شرایط دریافت مستمری یا حقوق فرد فوت شده : در صورتیکه متوفی، بازنشسته و دارای بیمه باشد، بازماندگان حقوق مستمری او را به ارث خواهند برد...

ادامه مطلب