دعاوی ارث و انحصار وراثت

حصروراثت نامحدود و محدود

انحصار وراثت

انحصار وراثت محدود و نامحدود توسط وکیل پایه یک دادگستری

حدود 40 روز کاری برای حصر وراثت محدود و حدود 7 روز کاری برای حصر وراثت محدود

حق الوکاله با تمام هزینه ها دو میلیون و نهصد هزار تومان دریافت می شود و نصف آن بدواً و نصف دیگر پس از صدور گواهی حصر وراثت دریافت میشود.

تماس با شماره : 09124383417

کلیه مراحل گرفتن گواهی حصر وراثت توسط وکیل مجرب  درکوتاه ترین زمان و کمترین هزینه بدون مراجعه شما انجام خواهد شد

نکته : در خصوص حصر وراثت نگران عدم همکاری یا عدم دسترسی سایر وراث و ناقص بودن مدارک نباشید.

گواهی حصر وراثت چیست؟

گواهی که از طرف شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صادر می شود و مشخص می کند وراث قانونی متوفی چه کسانی هستند و چه نسبتی با متوفی دارند و میزان سهم الارث ایشان از ما ترک چه مقدار خواهد بود گواهی حصر وراثت نامیده می شود.

انحصار وراثت

بیشتر بدانید : توقیف اموال برای مهریه

ماترک متوفی چیست مفهوم ترکه متوفی؟

ماترک یک لغت عربی است به معنای آنچه باقی مانده است. برای آشنایی با مفهوم ترکه متوفی باید بدانید که ترکه دارایی به جا مانده از مورث است این دارایی حاوی دو بخش منفی و مثبت است. بخش مثبت اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان می رسد و بخش منفی دیون و تعهداتی است که دارایی می ماند و باید از محل آن پرداخت شود.

چه کسانی می توانند درخواست گواهی انحصار وراثت کنند؟

هریک از وراث و همچنین هر شخص دیگری که بتواند ثابت کند در ماترک متوفی ذینفع است می توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند.

اشخاص ذینفع در ترکه

انحصار وراثت

از جمله اشخاص ذینفع در ترکه به غیر از وراث عبارتند از

طلبکار متوفی که به منظور تشخصیص ورثه قانونی متوفی برای گرفتن سهم آنها از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده هریک از آنان قرار می گیرد.

کسی که از طرف متوفی مأمور اجرای وصیت شده (وصی)

کسی که متوفی به نفع او وصیت کرد(موصی له)

شخص که از اثبات وراثت شخص دیگری  منتفع  میشود، مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.

انحصار وراثت

چه کسانی ورثه محسوب یا از متوفی ارث می برند؟

مطابق ماده 862 قانون مدنی وراث به سه طبقه تقسیم شده است که با بودن حتی یک نفر از طبقه اول یا بالاتر هیچ ارثی به طبقات دیگر نمی رسد و فقط همسر متوفی زن یا شوهر شخص فوت شده است که نسبت به سهم خود در همه طبقات با دیگران ارث خواهد برد.

بیشتر بخوانید : وکیل وصول سفته

طبقات ارث

طبقه اول : پدر و مادر، فرزندان، همسر متوفی، ( در صورت نبود فرزند نوه یا نوه ها )

طبقه دوم : پدر بزرگ، مادر بزرگ، برادران و خواهران در صورت نبود شان فرزندان آنها، همسر متوفی

طبقه سوم : عموها، عمه ها، دایی ها و خاله ها و در صورت نبودشان فرزندان آنها، همسر متوفی

انحصار وراثت

کار کرد یا علت اخذ گواهی حصر وراثت چیست؟

پس از فوت فرد اموال به طور قهری به وراث منتقل می شود اما اگر وراث می خواهند سهم الارث خود را مطالبه ودر آن تصرف و یا هر اقدام حقوقی در مراجع قضایی و یا ادرات دولتی و دفاتر اسناد رسمی و بانک ها و غیره انجام دهند.

در مرحله نخست و قبل از هر اقدامی میبایست انحصار وراثت اخذ شود بدین معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و میزان سهم الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود. کار کرد گواهی حصر وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی شود.

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت چیست؟

گواهی  فوت متوفی

استشهادیه محضری

شناسنامه متوفی

عقد نامه یا رو نوشت

شناسنامه وراث

احیاناً وصیت نامه رسمی متوفی

انحصار وراثت

برگه استشهادیه محضری چیست؟

یکی از مدارک لازم برای اخذ گواهی حصر وراثت استشهادیه محضری است به این صورت که 3 نفر از کسانی که وراث متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و با پر کردن فرم مخصوص استشهادیه که معمولاً دفاتر اسناد رسمی به صورت آماده دارند گواهی می کنند که ورثه حین الفوت متوفی چه کسانی هستند و سر دفتر اسناد رسمی امضای ایشان را گواهی و تصدیق می کند.

انحصاروراثت

می توانید استشهادیه را خودتان تهیه کنید؟

بله

انواع گواهی حصر وراثت

حصر وراثت نامحدود : در صورتی که ارزش ماترک متوفی بیش از پانصد میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف گواهی حصر وراثت نامحدود و صادر می کند که در این مورد میبایست نشر آگهی صورت بگیرد و از زمان نشر آگهی 32 روز باید بگذرد.

حصر وراثت محدود: در صورتی که ارزش ماترک متوفی کمتر از پانصد میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف حصر وراثت محدود صادر میکند ودر این مورد احتیاجی به نشر آگهی نیست

وکیل انحصار وراثت نا محدود و محدود در مورد انواع انحصار وراثت توضیح می دهد.

مدت زمان اخذ گواهی حصر وراثت

در این خصوص بین حصر وراثت محدود و نامحدوداز حیث مدت  تفاوت وجود دارد به این صورت که برای حصر وراثت نامحدود چون نشر آگهی صورت می گیرد و مدت 32 روز باید از نشر آن بگذرد حدود 40 روز کاری و برای حصر وراثت محدود حدود 7 روز کاری مدت می برد و تفاوت این دو فقط از حیث زمان می باشد والا از حیث هزینه و محتوا هیچ گونه فرقی با هم ندارند.

آیا برای اخذ گواهی حصر وراثت گواهی واریز مالیات بر ارث لازم است؟

در صورتی که متوفی قبل از سال 95 فوت شده باشد ارائه گواهی تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارث از اداره دارایی آخرین محل اقامت متوفی لازم میباشد در این مرحله صرفاً مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوص به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.

اگر متوفی بعد از سال 95 فوت نموده باشد ضرورت ارائه گواهی مالیاتی از بین رفته و ارائه چنین مدرکی همراه با مدارک درخواست گواهی انحصار وراثت دیگر لازم نیست.

انحصار وراثت

هزینه اعطای وکالت به وکیل برای اخذ گواهی حصر وراثت چقدر است؟

هزینه وکیل با تمام هزینه ها فقط مبلغ دو میلیون و نهصد هزار تومان می باشد. که نصف آن بدواً و مابقی بعد از صدور راًی دریافت می شود.

انحصاروراثت

مرجع صالح برای درخواست حصر وراثت کجاست؟

ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی است نه شهری که شخص در آن فوت کرده و یا دارایی شخص در آنجاست بطور مثال ممکن است شخص در کرج فوت کرده و یا دارایی اودر این شهر باشد ولی آخرین اقامتگاه یا محل سکونت او در تهران باشد که در اینجا شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه او یعنی تهران صالح به رسیدگی میباشد.

اعتراض به گواهی حصر وراثت

اگر فردی به گواهی صادر شده درباره انحصار وراثت اعتراض داشته باشد بدون قید مدت می تواند اعتراض خود را اعلام کند که این اشخاص عبارتند از دادستان یا رئیس حوزه قضایی، اشخاص ذینفع، وراث

آیا ارائه لیست اموال همراه با دادخواست برای گرفتن حصر وراثت الزامی است؟

به هیچ وجه نیازی به لیست اموال نیست

وکیل انحصار وراثت نا محدود و محدود در مورد کاربرد انحصار وراثت توضیح می دهد.

آیا در صورت عدم همکاری سایر وراث می شود موفق به اخذ گواهی حصر وراثت شده ؟

باید بگویم که نگران این موضوع نباشد چرا که این امر از طرف تنها احدی از وراث و یا اعطای وکالت از ناحیه ایشان به ما میسر می شود و نیازی به حضور تمامی وراث نمی باشد.

انحصاروراثت

در صورت امتناع سایر وراث از ارائه مدارک شناسایی خود و یا ناقص بود آنها و یا عدم دسترسی سایر ورثه برای گرفتن گواهی حصر وراثت چه باید کرد؟

در این صورت با در خواست خواهان حصر وراثت و با وکیل او ازشعبه رسیدگی کننده به حصر وراثت از اداره ثبت احوال استعلام صورت می گیرد و مشخصات سجلی سایر وراثی که از ارائه مدارک شناسایی خود امتناع می کنند و یا دسترسی به آنها نیست از طرف اداره ثبت احوال به دادگاه اعلام می شود.

انحصاروراثت

وکیل ارث و انحصار وراثت

وکیل ارث و انحصار وراثت در دفتر وکالت و مشاوره حقوقی فانوس با سالها تجربه در قبول پرونده های مختلف و ارائه بهترین راهکارهای موثر حقوقی در صورت بروز هرگونه مشکل در بین وراث در رابطه با مسئله انحصار وراثت به خصوص در خانواده هایی که دارای جمعیت بالایی هستند نیازمند دانش کافی است که می بایست از وکیل انحصار وراثت استفاده شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 43 میانگین: 4.9]

17 thoughts on “حصروراثت نامحدود و محدود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =