دعاوی ارث و انحصار وراثت

وکیل ارث

وکیل ارث چه کسی است؟

وکیل ارث فردی است که با اشراف کامل به قوانین مختلف اعم از ارث ، موانع ارث و نحوه تقسیم ارث و کلیه مراحل مربوط به آن و تحریر و تصفیه ترکه و سایر دعاوی را می داند و به آن تسلط کامل دارد.

بیشتر بخوانید: وکیل مطالبه مهریه 

منظور از ارث چیست؟ 

ارث یعنی مالی یا حقی است که پس از مرگ افراد به بازماندگانشان می رسد.

نکته : در خصوص ایرانی های خارج از ایران زندگی می کنند و اقامت کشور خارجی را دارند قانون حاکم بر ارث آنان قوانین ایران است.

⚖️ ⚖️

نکته : قانون حاکم ارث برای ایرانیان غیر شیعه تابع مذهب آنان است.

⚖️ ⚖️

نکته: دادگاه صالح به رسیدگی برای امور ارث دادگاه عمومی حقوقی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در آنجا بوده است.

وکیل برای ارث و میراث در مرد شرایط و مراحل مطالبه ارث توضیح می دهد.

ورثه کیست؟ 

 وکیل ارث و میراث توضیح می دهد،ورثه که در مجموع به آنها وراث می گویند نقش قائم مقام متوفی در مسائل مادی وی را داشته و حق تصرف فوری در آنچه وی با عنوان ترکه به ارث گذاشته است را دارند اما پیش از هر تصرفی ورثه باید دیون متوفی را از محل ترکه وی پرداخت کنند و تمامی تکالیف قانونی متوفی را بپردازند در غیر این صورت ورثه نمی توانند تصرفات مالکانه در سهم ارث خود بنمایند.

تعلق ارث به وراث مطابق با طبقات ارث انجام می شود ،خویشاوندان نسبی متوفی طبق این طبقه بندی به ۳دسته تقسیم می شوند.

۱.طبقه اول

همسر متوفی

پدر و مادر

فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ

همسر متوفی

برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی

عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها

کسانی که به موجب نسب ارث میبرند:

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

کسانی که به موجب سبب ارث میبرند؟ 

۱) زوج

۲) زوجه

موانع ارث:

 وکیل ارث توضیح می دهد،وکیل ارث و میراث توضیح می دهد، موانع ارث یکی از مباحث مهم در مسائل مربوط به ارث و میراث است این مبحث به عواملی اشاره می کند که می توانند موجب محرومیت وراث از ارث شوند مهم ترین موانع ارث که در حال حاضر موضوعیت دارند عبارتند از کفر ، قتل ، لعان ، زنازادگی

کفر :

طبق قوانین کشور ایران کافر از مسلمان نمی تواند ارث ببرد منظور از کافر شخصی است که مسلمان نباشد فرقی نمی کند که این شخص کافر صاحب کتاب باشد یا غیر کتاب در هر صورت از ترکه مسلمان ارثی به او نخواهد رسید در مقابل فرد مسلمان می تواند از کافر ارث ببرد اگر در میان ورثه متوفی تنها یک مسلمان وجود داشته باشد همه ترکه به او تعلق خواهد گرفت اهمیتی ندارد که این فرد در کدام یک از طبقات ارث قرار داشته باشد در هر صورت و به دلیل محرومیت بقیه از ارث این فرد مسلمان تنها وارث متوفی خواهد بود.

قتل

قتل نیز یکی از عواملی است که می تواند مانع ارث بردن اشخاص شود اگر مورث به دست یکی از وراث خود به قتل برسد قاتل از ارث محروم خواهد بود البته قتل مورث باید از نوع عمدی و نامش چه باشد ،بنابراین اگر در مقام دفاع از خود باشد مانع ارث بردن نخواهد شد.

لعان : 

لعان به معنای این است که مرد همسر خود را به زنا نسبت دهد و در صورت وجود فرزند ادعا کند که فرزند از آن او نیست ولی نتواند این ادعا را ثابت کند در این حالت مرد باید باید ۴مرتبه خدا را بر صحت ادعای خود شاهد بگیرد و هم چنین همسر او باید خدا را بر دروغ بودن ادعای شوهر شاهد بگیرد بعد از این زن و مرد بر هم حرام شده و اصطلاحاً لعان صورت می گیرد و از یکدیگر ارث نمی برند و هم چنین فرزند آنها از پدر ارث نمی برد و هم چنین از خویشاوندان پدری نیز ارث نمی برد اما از مادر و خویشاوندان مادری ارث می برد.

زنا زادگی:

زنا زادگی نیز یکی از عواملی است که می تواند موجب محرومیت افراد از ارث شود به این صورت که فرزند متولد شده از مرد یا زن زانی نمی‌تواند از آنها ارث ببرد و هم چنین پدرو مادر نیز نمی توانند وارث فرزند نامشروع خود باشند.

وکیل برای ارث و میراث در خصوص وکیل متخصص ارث توضیحاتی می دهد.

وکیل متخصص ارث و میراث

از جمله مراحل دریافت ارث و تعیین سهم ارث هر یک از وراث است پس از آن دادگاه می تواند بررسی های لازم را برمبنای وصایای ارائه شده به دادگاه انجام داده و اقدام به گواهی انحصار وراثت نماید در تمامی مراحل مذکور وکیل متخصص ارث با ارائه مدارک و ادله کافی می تواند به این پروسه به شما کمک کند.

مهر و موم ترکه: 

مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می گیرد تا ورثه از هر گونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می پذیرد.

آیا برای انجام مهر و موم ترکه همه وراث باید اقدام کنند؟ 

مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان ، موسی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد طلبکار متوفی و وصی انجام می گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند.

مرجع صالح برای رسیدگی به مهر و موم ترکه کجاست ؟ 

مرجع صالح برای رسیدگی به امور راجع به ترکه دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی است.

دادگاه صالح برای مهر و موم ترکه در صورتی که متوفی در ایران ساکن نباشد کجاست؟ 

اگر متوفی در ایران ساکن نباشد دادگاهی که اموال غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده صالح است و اگر اموال غیر منقول نیز در حوزه های متعدد واقع باشند دادگاهی که قبل از همه اقدام کرده صالح به رسیدگی است.


سوالات حقوقی 


آیا فردی می تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟ 

طبق قوانین حاکم بر کشور هر فردی پس از مرگ خودش تنها می تواند تا یک سوم اموال خویش را وصیت کند و هیچکس این حق را ندارد ورثه ای را از ارث بردن محروم کند و این اصطلاح کاملٱ غلط است.

بیشتر بخوانید: وکیل تخلیه 

نحوه ارث بردن شوهر از همسر خود به چه شکل است؟ 

اگر زوجه فوت کند و دارای فرزندی نباشد شوهر نصف اموال زن را به ارث می برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد شوهر باقی اموال را نیز سهم می برد و اگر زوجه فرزندی داشته باشد شوهر یک چهارم از اموال زوجه را به ارث می برد.

آیا زن از دیه مرد ارث می برد ؟ 

دیه مرد جزء اموال او محسوب می شود بنابراین بعد از فوت مرد بین وراث تقسیم خواهد شد ،تقسیم بندی دیه باید مطابق با تقسیم بندی ارث ارث انجام شود بنابراین زن هم به مقدار یک چهارم یا یک هشتم دیه را به ارث می برد.

آیا مجنون هم ارث می برد ؟ 

به فردی که به جنون مبتلا است  همچون افراد دیگر ارث می رسد اهمیتی ندارد که میزان جنون فرد چقدر است در هر صورت احکام ارث درباره او تفاوتی با احکام فرد غیر مجنون ندارد البته فرد مجنون نمی تواند برای امور مالی خود تصمیم گیری نماید و باید قیم داشته باشد.

وکیل برای ارث و میراث توضیح می دهد که آیا فرزند خوانده هم ارث می برد

آیا فرزند خوانده ارث می برد ؟ 

فرزند خوانده از پدر و مادر حکمی خود ارث نمی برد هم چنین پدر خوانده و مادر خوانده نیز از فرزند خوانده ارث نخواهد برد البته شخص در زمان حیات می تواند مالکیت  دارایی خود را به فرزند خوانده منتقل کند ضمن اینکه هر فردی امکان این را دارد که نسبت به یک سوم دارایی خود وصیت کند.

آیا کسی می تواند یکی از وراث خود را از ارث محروم کند؟ 

خیر افراد تنها  می توانند درباره یک سوم اموال خود وصیت کنند به همین دلیل امکان محروم کردن وراث از ارث وجود ندارد البته شخص در زمان حیات خود می تواند با انجام برخی راهکارها موجبات محرومیت یک یا چند نفر از وراث را فراهم سازد هم چنین روش های برای محرومیت همه وراث از ارث وجود دارد مثلاً هر فردی پیش از مرگ می تواند مالکیت همه اموال خود را به یکی از فرزندانش منتقل کند.

دادگاه صالح برای تقسیم اموال و تحصیل گواهی انحصار وراثت کجاست؟

وکیل ارث  توضیح می دهد، دادگاه صالح دادگاه محل آخرین اقامتگاه دائمی متوفی است با توجه به مقررات جاری تحصیل گواهی تصدیق انحصار وراثت در شورای حل اختلاف صورت می گیرد.

اگر آخرین اقامتگاه قانونی متوفی معلوم نباشد تکلیف چیست؟ 

اگر آخرین اقامتگاه قانونی متوفی معلوم نباشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران صالح به رسیدگی است و اگر در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در آن واقع است در غیر این صورت دادگاهی که مال منقول در آن واقع است و اگر نبود دادگاه محل اقامت هریک از ورثه صالح به رسیدگی است اما اگر ترکه تقسیم شده باشد دادگاه صالح به رسیدگی محل اقامت خوانده می باشد.

دادگاه در رسیدگی به درخواست تقسیم چگونه عمل می نماید ؟ 

در رسیدگی به درخواست تقسیم ابتدا دادگاه به توافقات احتمالی وراث توجه می نماید در صورتی که برای تقسیم بین وراث توافقی حاصل شد به صورت مکتوب صورتجلسه می شود و به امضای آنها می رسد اما اگر توافق در این زمینه حاصل نشود با دستور دادگاه کارشناس تعیین می شود.

در صورت فوت همزمان پدر و فرزند کدام یک از دیگری ارث می برد؟ 

وکیل ارث  توضیح می دهد، اگر در یک زمان مشخص هر دو فوت شوند هیچکدام از یکدیگر ارث نمی برد ترکه هر یک از آنها نیز بین وارثان تقسیم می شود.

در صورتی که بعضی از وراث وصیت نامه خود نوشت را انکار کنند تکلیف چیست؟

در صورت انکار برخی از وراث  باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد و برای رسیدگی به حل این مسئله دادخواست ارائه شود تا از طریق ادله اثبات شود امر که یکی از آنها ارجاع به کارشناسی اثبات شود.

(  در خصوص مشاوره  ارث و مطالبه سهم الارث با دفتر وکالت ما تماس بگیرید.) 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 6 میانگین: 4.7]

2 thoughts on “وکیل ارث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 6 =