دعاوی ارث و انحصار وراثت

وکیل ارث |تقسیم ارث |مطالبه سهم ارث | مشاوره تلفنی

وکیل_تقسیم_ترکه_و مهر و موم _اموال

 

وکیل ارث چه کسی است؟

 وکیل ارث پاسخ می دهد، وکیل تقسیم ترکه و اموال فردی است که با آگاهی کامل از قوانین به خصوص قانون امور حسبی بر حسب تجربه ای که در مسیر پرونده ها یافته سعی میکند بهترین راه را برای موکل خویش انتخاب کند.

مطالب مرتبط: وکیل انحصار ورثه 

وکیل ارث چه وظایفی دارد؟

وکیل ارث باید اشراف کامل به قوانین اعم از قوانین خاص و عام داشته باشد و بتواند از سریع ترین راه ممکن موکل خویش را به اهداف صادقانه اش برساند و آگاهی کامل از ارث، موانع ارث ، نحوه تقسیم ارث و کلیه مراحل مربوط به آن داشته باشد.

بهترین وکیل تقسیم ارث چه وظایفی دارد؟

 وکیل ارث پاسخ می دهد، وکلا امروز در پرونده های مختلفی کار وکالت را برعهده می گیرند و ممکن است یک وکیل دادگستری تمامی پرونده های حقوقی ،مالیاتی، خانواده را انجام دهد اما وکیل انحصار وراثت یا بهتر بگویم وکیل تقسیم ترکه در واقع کاملابه صورت حرفه ای به مسائل پیرامون این موضوع اشراف داشته و به طور تخصصی این امور را انجام میدهد.

وکیل مهر و موم و تقسیم ترکه با اشراف کامل به قوانین ارث و انحصار وراثت برای موکل خویش بهترین راه را بر می گزیند.

مطالب مرتبط : حصر وراثت نامحدود و محدود

مفهوم ارث :

 ارث در معنای حقوقی یعنی انتقال قهری و بدون اراده اموال و دارایی های فردی که فوت شده به وراث او را ارث می گوییم ،فوت یک شخص علاوه بر آثار مادی  آثار غیر مادی یا معنوی را نیز در پی دارد که در این جا کمک گرفتن از یک وکیل خوب ارث  به همه وراث می تواند کمک شایانی بنماید.

مفهوم ورثه:

 ورثه به افرادی اطلاق می شود که وارث مال و دارایی متوفی می باشند ، و در اصطلاح قانونی به وراث متوفی قائم مقام قانونی متوفی می گوییم و از این رو می توانند در همه دارائی متوفی دخالت و تصرف کنند.

چه کسانی ارث می برند؟

افرادی که با شخص رابطه خونی دارند از او ارث می برند به عبارتی خویشاوندان نسبی هر شخصی توانند از او ارث ببرند به غیر از این افراد همسر فرد متوفی نیز از جمله وراث او خواهد بود اما تعلق ارث به وراث مطابق با طبقات ارث انجام می شود ،خویشاوندان نسبی متوفی طبق این طبقه بندی به ۳دسته تقسیم می شوند.

۱.طبقه اول

همسر متوفی

پدر و مادر

فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ

همسر متوفی

برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی

عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها

کسانی که به موجب نسب ارث میبرند:

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

موانع ارث:

 وکیل ارث و میراث توضیح می دهد، موانع ارث یکی از مباحث مهم در مسائل مربوط به ارث و میراث است این مبحث به عواملی اشاره می کند که می توانند موجب محرومیت وراث از ارث شوند مهم ترین موانع ارث که در حال حاضر موضوعیت دارند عبارتند از کفر ، قتل ، لعان ، زنازادگی

کفر :

طبق قوانین کشور ایران کافر از مسلمان نمی تواند ارث ببرد منظور از کافر شخصی است که مسلمان نباشد فرقی نمی کند که این شخص کافر صاحب کتاب باشد یا غیر کتاب در هر صورت از ترکه مسلمان ارثی به او نخواهد رسید در مقابل فرد مسلمان می تواند از کافر ارث ببرد اگر در میان ورثه متوفی تنها یک مسلمان وجود داشته باشد همه ترکه به او تعلق خواهد گرفت اهمیتی ندارد که این فرد در کدام یک از طبقات ارث قرار داشته باشد در هر صورت و به دلیل محرومیت بقیه از ارث این فرد مسلمان تنها وارث متوفی خواهد بود.

چه کسانی از هم ارث می برند

قتل :

قتل نیز یکی از عواملی است که می تواند مانع ارث بردن اشخاص شود اگر مورث به دست یکی از وراث خود به قتل برسد قاتل از ارث محروم خواهد بود البته قتل مورث باید از نوع عمدی و نامش چه باشد ،بنابراین اگر در مقام دفاع از خود باشد مانع ارث بردن نخواهد شد.

لعان :

لعان به معنای این است که مرد همسر خود را به زنا نسبت دهد و در صورت وجود فرزند ادعا کند که فرزند از آن او نیست ولی نتواند این ادعا را ثابت کند در این حالت مرد باید باید ۴مرتبه خدا را بر صحت ادعای خود شاهد بگیرد و هم چنین همسر او باید خدا را بر دروغ بودن ادعای شوهر شاهد بگیرد بعد از این زن و مرد بر هم حرام شده و اصطلاحاً لعان صورت می گیرد و از یکدیگر ارث نمی برند و هم چنین فرزند آنها از پدر ارث نمی برد و هم چنین از خویشاوندان پدری نیز ارث نمی برد اما از مادر و خویشاوندان مادری ارث می برد.

زنا زادگی:

زنا زادگی نیز یکی از عواملی است که می تواند موجب محرومیت افراد از ارث شود به این صورت که فرزند متولد شده از مرد یا زن زانی نمی‌تواند از آنها ارث ببرد و هم چنین پدرو مادر نیز نمی توانند وارث فرزند نامشروع خود باشند.

آیا حضور همه وراث برای انحصار وراثت الزامی است؟

 وکیل ارث توضیح می دهد، برای ارائه وکالت به وکیل یا گرفتن وکیل برای انحصار وراثت نیازی به حضور و ارائه وکالت نامه توسط همه وراث نیست بلکه با اعطای وکالت از سوی یکی از وراث هم صورت می پذیرد.

وراث متوفی شامل چه کسانی می شوند؟

۱.طبقه اول

همسر متوفی
پدر و مادر
فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ
همسر متوفی
برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی

عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها
کسانی که به موجب نسب ارث میبرند؟

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

کسانی که به موجب سبب ارث می برند؟

۱) زوجه

۲) زوج

طبقه اول از وراث نسبی عبارتند از :
(پدر و مادر ، فرزندان ، نوه ها )

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد نباشد هر یک از پدر و مادر در صورت انفرادی تمام ارث را می برند ، اگر پدر و مادر متوفی هر دو زنده باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد اگر برای متوفی اولاد یا نوه از هر درجه که باشد موجود نباشد اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند ولی مادر حاجب داشته باشد یک ششم از ترکه متعلق به مادر است ، منظور از حاجب یعنی شخصی از طبقات دیگر که میزان سهم الارث مادر را کمتر می نماید.

میزان سهم الارث دختر : 

اگر دختر فرزند منحصر باشد به همراه پدر و مادر متوفی نصف ترکه را خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر و مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود ، اگر متوفی دو دختر یا بیش تر داشته باشد دختران دو سوم ترکه را به ارث می برند.

میزان سهم الارث پسر : 

اگر فرزند متوفی پسر باشد چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به همراه پدر و مادر متوفی همگی در طبقه اول قرار دارند ارث می برند به این صورت که سهم پدر و مادر متوفی یک سوم و مابقی به قرابت به فرزند پسر می رسد که به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند در صورتی که متوفی هم فرزند پسر و هم دختر به همراه پدر و مادر داشته باشد سهم پدر و مادر یک سوم است و مابقی بین فرزند پسر دو برابر سهم دختر تقسیم می شود .

میزان سهم الارث نوه : 

آنچه مسلم است این است که نوه در طبقه اول قرار دارد ولی در صورتی ارث میبرد که متوفی فرزندی نداشته باشد در این صورت نوه قائم مقام اولاد می شود و با هریک از اولین که زنده باشد ارث می برد ، اولاد پسر یعنی فرزندان پسری متوفی دو برابر اولاد فرزندان دختری متوفی ارث می برند حتی اگر اولاد متوفی پسر باشد اگر به واسطه مادر با متوفی قرابت پیدا کرده نصف نوه ای که از پدر با متوفی قرابت پیدا کرده ارث می برد.

تفاوت حصر وراثت با انحصار وراثت :

وکیل ارث بیان می کند،هیچ تفاوتی از لحاظ عملی بین این دو واژه وجود ندارد بلکه فقط اصطلاحی است که بر سر زبان ها افتاده و هر دو به یک معنا می باشند و در رویه قضایی یکی هستند.

لیست اموال در انحصار وراثت مشخص می شود ؟ 

در گواهی انحصار وراثت چه محدود و چه ما محدود تنها ۳موضوع ذکر می گردد اول نام متوفی ،تاریخ فوت و دوم اسامی کامل وراث، سوم مشخص کردن سهم هر یک از وراث است بنابر این اصلأ لیست اموال متوفی در برگه حصر وراثت مشخص نمی گردد.

در صورتی که نام فرزندی در شناسنامه متوفی قید شده باشد اما عملٱ وجود خارجی نداشته باشد تکلیف چیست؟

وراث برای اثبات باید از اداره ثبت احوال استعلام به عمل بیاورند و اگر اثبات نشد با استناد به شهادت شهود در شورای حل اختلاف در صدد اثبات بر آیند.

مراحل گرفتن حصر وراثت:

زمانی که فردی فوت می کند وراث او اگر بخواهند گواهی حصر وراثت دریافت کنند ابتدا باید دادخواست حصر وراثت را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برده و در آن جا ثبت دادخواست به عمل آمده و سپس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده را به شعب صالح شورای حل اختلاف ارجاع می دهند که در این خصوص شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صالح به رسیدگی به این امر خواهد بود ، در صورتی که وراث متوفی متعدد هم باشند فقط یک گواهی حصر وراثت برای تمامی آنها صادر می شوند ، البته قبل از ثبت دادخواست انحصار وراثت باید استشهادیه محضری نیز توسط وراث متوفی تهیه شده و ارائه گردد.

مشاوره رایگان ارث :

مشاوره حقوقی در زمینه ارث مسئله بسیار مهم و حائز اهمیتی است ، اخذ مشاوره حقوقی امروزه امری رایج و کاربردی است زیرا به افراد بسیاری کمک کرده تا به امور حصر وراثت آگاهی زیادی پیدا کنند زیرا در ایران با توجه به قوانین شرعی که وجود دارد به پیچیدگی های این موضوع افزوده شده است لذا اخذ مشاوره حقوقی ارث پیشنهاد می گردد.

انحصاروراثت خانه به چه صورت است؟

اگر فردی قصد خرید خانه ای ورثه ای داشته باشد که انحصار وراثت در مورد آن انجام نشده پس از مراجعه به دفاتر اسناد یا سازمان ثبت اسناد سند تک برگ برای هر یک از وراث به میزان سهم آن ها تهیه می شود و سپس برای فروش این خانه و انتقال سند آن  به نام آن فرد باید کلیه ورثه با سند های خود حضور پیدا کنند و اسناد مربوطه را امضا کنند در صورت عدم حضور حتی یک نفر از آن ها امکان انتقال سند خانه ورثه ای وجود ندارد.

 

انحصار وراثت حقوق چیست؟ 

برخی تصور می کنند دریافت گواهی حصر وراثت برای حقوق متفاوت از سایر اموال است زیرا این درخواستی است که ما از دولت داریم اما در نتیجه هیچ تفاوتی ندارد همانطور که برای یک زمین یا خودرو می خواهیم گواهی حصر وراثت بگیریم برای حقوق نیز همان مراحل را طی می کنیم.

هزینه انحصار وراثت حقوق :

  در خصوص دریافت گواهی انحصار وراثت دولت هزینه ای دریافت نمی کند فقط در دفتر خدمات الکترونیک هزینه ای حدود ۲۰۰هزار تومان پرداخت می گردد .

مشاوره تلفنی انحصار وراثت : 

در دفتر وکالت و مشاوره فانوس با بهترین وکیل در حوزه دریافت گواهی حصر وراثت در خدمت تمامی هموطنان عزیز در داخل و خارج از کشور هستیم و در خصوص ارائه مشاوره تلفنی تمام تلاش خود را می نمائیم تا به مقصود برسید اما به علت محدودیت زمانی تنها پاسخ گوی یک سوال هستیم.

سامانه استعلام انحصار وراثت : 

بسیاری از هموطنان عزیز در خصوص سامانه حصر وراثت سوالات زیادی دارند که بهتر است بگوییم هیچ سامانه انحصار وراثتی برای استعلام و پیگیری انحصار وراثت وجود ندارد و تنها فرد باید در یک سامانه ای به نام ثنا ثبت نام نموده و یک رمز شخصی دریافت کند.

جریمه انحصار وراثت چقدر است؟ 

اگر فردی قبل از تاریخ۱۳۹۵/۱/۱ فوت کند و وراث او ظرف شش ماه از تاریخ فوت اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده باشند مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد اما برای کسانی که بعد از این تاریخ فوت کنند هیچ جریمه ای تعلق نمی گیرد.

گواهی حصر وراثت را از کجا بگیریم؟ 

همانطور که قبلٱ هم در مورد این سوال پاسخ داد شده ، باید بگوییم که گواهی انحصار وراثت را شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صادر می کند.

وکیل تقسیم ارث :

وقتی فردی فوت می کند رابطه او با دنیای مادی قطع می گردد فلذا اداره اموال وی را ورثه او بر عهده می گیرند و به طور غیر ارادی اموال و ماترک متوفی به وراث می رسد و گاهی اوقات به دلایل مختلف اعم از اینکه اختلافی بین وراث است یا آگاهی لازم را ندارند یا در خارج از کشور زندگی میکنند و … نیاز به  یک وکیل تقسیم ارث پیدا می کنند که در بعضی مواقع بسیار راهگشاست.

مالیات بر ارث : 

امور مربوط به مالیات بر ارث از سوالات پرتکرار در این حوزه است ، طبقات ارث ۳دسته اند که دریافت مالیات از این ۳دسته نیز متفاوت است مثلٱ در خصوص سپرده های بانکی مالیاتی که از طبقات اول اخذ می گردد تقریبٱ ۳%است و طبقه دوم ۶%و طبقه سوم ۱۲%است در مورد هریک از اموال نیز این تفکیک وجود دارد که از حوصله این بحث خارج است. که توصیه میکنیم مقاله وکیل مالیات بر ارث مطالعه شود.

مهر و موم ترکه چیست ؟

 وکیل  ارث   پاسخ می دهد ، منظور از مهر و موم ترکه یعنی اینکه هر شخصی که فوت می کند اگر اموالی از وی باقی بماند برای جلوگیری از حیف و میل شدن آن اموال اقداماتی جهت حفظ و نگهداری آن اموال انجام می پذیرد که به آن اقدامات مهر و موم ترکه گفته می شود. مهرو موم یعنی محافظت و نگهداری کردن از اموال متوفی تا تعیین تکلیف در مورد آن ها می شود. پس از آنکه شخص فوت می نماید اولین اقدامی که برای جلوگیری حیف و میل احتمالی اموال وی متصور است مهر و موم ترکه است.

بیشتر بخوانید: وکیل مهریه

چه کسانی می توانند در خواست مهر و موم ترکه را بنمایند؟

⚖️هریک از ورثه یا نمایندگان قانونی آنها

⚖️ موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد

⚖️طلبکاران متوفی که طلب آن ها مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد.

مهر موم اموال غیر منقول در چه صورتی امکان پذیر است؟

مهر و موم اموال غیر منقول در صورتی ممکن است که اموال منقول در آن جا باشد ولی چنانچه اموال منقول در تصرف کسی و در جایی غیر از اموال غیر منقول باشد در این صورت نمی توان از مرجع قضائی درخواست مهر و موم اموال غیر منقول را نمود پس در مورد اموال غیر منقولی که در آن اموال منقول است شخص متقاضی ملزم است پس از این عمل پلاک ثبتی آن را به اداره ثبت املاک محل اطلاع داده شود.

وظایف و تکالیف وکیل مهر و موم و تقسیم ترکه مشخص است و تابع قانون امور حسبی است

بیش تر بدانیم: انحصار وراثت ایرانیان مقیم خارج از کشور

مهر و موم ترکه در صلاحیت کدام مرجع قضائی است؟

امور مربوط به ترکه و مهر و موم ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی است اگر متوفی در ایران اقامتگاهی نداشته باشد شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی صالح است اگر متوفی در ایران محل سکونت هم نداشته باشد توسط شورای حل اختلافی انجام می شود که ترکه در حوزه آن واقع هستند اگر ترکه در حوزه های قضایی مختلفی قرار داشته باشند شورای حل اختلاف حوزه ای که مال غیر منقول در آن جا واقع شده صالح برای انجام این امر است اگر در بین ترکه چند مال غیر منقول وجود داشته باشد مهر و موم توسط شورای حل اختلافی انجام می شود که پیش از سایرین اقدام کرده است.

 

مهر و موم ترکه چگونه انجام می شود؟

ابتدا باید اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم ترکه را مطرح کنند که این امر مستلزم ارائه دادخواست به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک می باشد مهر و موم جزء دعاوی غیر مالی است از همین نظر هزینه دادرسی زیادی را به همراه ندارد پس از مطرح شدن درخواست و ارجاع به شورای حل اختلاف این شورا پس از بررسی لازم در خصوص انجام مهر و موم ترکه اقدام می نماید.

منظور از تقسیم ترکه چیست ؟

در صورت تعدد ورثه هر یک از آن ها می توانند از دادگاه در خواست تقسیم سهم خود را از سهم سایرین بخواهد و نسبت به درخواست تقسیم ترکه مرور زمان جاری نمی باشد و کسانی که ذینفع هستند همه وقت می توانند درخواست تقسیم را درخواست نمایند.

تقسیم از هر ذینفعی به جز ورثه هم قبول می شود مثل وصی و یا کسی که به نفع او وصیت شده ولی یا قیم محجور (منظور از محجور کسی است که توانایی در یک تقسیم را ندارد مثل کودک، دیوانه که در این صورت قیم تعیین می شود و برای شخصی که غایب هم باشد امین یا قیم تعیین می شود)

درخواست تقسیم به صورت کتبی که مشمل بر نام و مشخصات متوفی و ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن ها تقسیم شود می باشد.

برای تقسیم اموال به کدام دادگاه باید درخواست داد؟

دادگاه صالح برای امور ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در خور آن دادگاه بوده است و اگر متوفی در ایران محل زندگی شخصی نداشته باشد دادگاهی صالح است که اموال متوفی در آن جا قرار دارد و اگر اموال وی مقرر باشد محل صالح دادگاهی است که مال غیر منقول او در آن جا باشد و اگر چند مال غیر منقول داشته باشد دادگاهی صالح است که نسبت به سایر دادگاهها زودتر اقدام نموده باشد.

تقسیم ترکه در صورتی که متوفی دارای چند همسر (زوجه) باشد چگونه است؟

اگر فردی فوت کند و بیش از یک همسر (زوجه) دائم داشته باشد هر یک از زن ها می توانند از اموال درخواست تقسیم ترکه را بخواهند که در این صورت همه زن ها 1/8 از کل اموال را به ارث می برند یعنی همه زن ها یک هشتم از کل اموال را به طور مساوی ارث می برند.

تقسیم ترکه در صورتی که در بین وراث یک جنین هم جزء ورثه باشد چگونه است؟

چنانچه جنین متعلق به میت باشد و ولی یا وصی نداشته باشد برای اداره سهم الارثی که به جنین می رسد باید امین یا وکیل تقسیم ترکه تعیین گردد ودر برخی موارد دادگاه علاوه بر انتخاب یک امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر انتخاب می کند تا بر کارهای امین نظارت داشته باشد.

تقسیم ترکه در خصوص یک مال مشاع بر جای مانده از متوفی به چه شکل است؟

اگر مال مشاع از فرد متوفی بر جای مانده باشد هر یک از درخواست کنندگان می تواند در صورت تراضی اموال مشاع را بین خود تقسیم کنند البته در صورتی که بین آنان محجور یا غایبی نباشد که در این صورت هر یک از وراث یا به کمک وکیل تقسیم ترکه از دادگاه تقاضای تعیین امین یا قیم را بنماید و هریک سهم خود را از مال مشاع بگیرند.

آیا در خواست تقسیم ترکه مهلت دارد؟

طبق ماده 302 قانون امور حسبی نسبت به درخواست تقسیم ترکه مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق هستند می توانند تقسیم ترکه را همه وقت درخواست بنمایند امایکی از معایب دیر تقسیم کردن ارث این است که اگر یکی از وراث نیز فوت کند برای او هم بایستی انحصار وراثت نمود و گواهی اخذ شود تا بتوان اموال را تقسیم کرد.

آیا تقسیم ارث با گواهی انحصار وراثت فرق دارد؟

لازم به توضیح است که بگوییم انحصار وراثت به معنی تقسیم اموال نیست زیرا برگه ای قانونی است که توسط شورای حل اختلاف صادر می شود و در آن نام متوفی، تاریخ فوت و اسامی وراث و هم چنین مقدار سهم هریک از وراث بر طبق قانون مشخص می شود پس در نتیجه فقط سهم وراث مشخص می شود و دیگر تقسیم ارثی صورت نمی گیرد و داشتن گواهی انحصار وراثت اولین قدم برای شروع مراحل تقسیم ترکه است.

انحصار وراثت چیست؟

وکیل تقسیم ارث توضیح می دهد، به برگه های قانونی صادر شده توسط مرجع ذی صلاح که دلالت بر تعیین وراث متوفی و سهم الارث ایشان می کند را گواهی انحصار وراثت نامیده می شود.

کاربرد گواهی انحصار وراثت چیست؟

با فوت هر شخصی وراث قائم مقام قانونی او در دارائی هستند اما اینکه ورثه به صورت قانونی چه کسانی هستند در گواهی انحصار وراثت مشخص می گردد و در صورت نداشتن گواهی مذکور امکان تصرف حقوقی در اموال متوفی را ندارند.

آیا زن از دیه مرد ارث می برد ؟

دیه مرد جزء اموال او محسوب می شود بنابراین بعد از فوت مرد بین وراث تقسیم خواهد شد ،تقسیم بندی دیه باید مطابق با تقسیم بندی ارث ارث انجام شود بنابراین زن هم به مقدار یک چهارم یا یک هشتم دیه را به ارث می برد.

آیا مجنون هم ارث می برد ؟

به فردی که به جنون مبتلا است  همچون افراد دیگر ارث می رسد اهمیتی ندارد که میزان جنون فرد چقدر است در هر صورت احکام ارث درباره او تفاوتی با احکام فرد غیر مجنون ندارد البته فرد مجنون نمی تواند برای امور مالی خود تصمیم گیری نماید و باید قیم داشته باشد.

آیا فرزند خوانده ارث می برد ؟

فرزند خوانده از پدر و مادر حکمی خود ارث نمی برد هم چنین پدر خوانده و مادر خوانده نیز از فرزند خوانده ارث نخواهد برد البته شخص در زمان حیات می تواند مالکیت  دارایی خود را به فرزند خوانده منتقل کند ضمن اینکه هر فردی امکان این را دارد که نسبت به یک سوم دارایی خود وصیت کند.

آیا کسی می تواند یکی از وراث خود را از ارث محروم کند؟

خیر افراد تنها  می توانند درباره یک سوم اموال خود وصیت کنند به همین دلیل امکان محروم کردن وراث از ارث وجود ندارد البته شخص در زمان حیات خود می تواند با انجام برخی راهکارها موجبات محرومیت یک یا چند نفر از وراث را فراهم سازد هم چنین روش های برای محرومیت همه وراث از ارث وجود دارد مثلاً هر فردی پیش از مرگ می تواند مالکیت همه اموال خود را به یکی از فرزندانش منتقل کند.

دادگاه صالح برای تقسیم اموال و تحصیل گواهی انحصار وراثت کجاست؟

 وکیل ارث و میراث توضیح می دهد، دادگاه صالح دادگاه محل آخرین اقامتگاه دائمی متوفی است با توجه به مقررات جاری تحصیل گواهی تصدیق انحصار وراثت در شورای حل اختلاف صورت می گیرد.

اگر آخرین اقامتگاه قانونی متوفی معلوم نباشد تکلیف چیست؟

اگر آخرین اقامتگاه قانونی متوفی معلوم نباشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران صالح به رسیدگی است و اگر در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در آن واقع است در غیر این صورت دادگاهی که مال منقول در آن واقع است و اگر نبود دادگاه محل اقامت هریک از ورثه صالح به رسیدگی است اما اگر ترکه تقسیم شده باشد دادگاه صالح به رسیدگی محل اقامت خوانده می باشد.

وکیل ارث و تقسیم ارث در خصوص انحصار وراثت و کاربرد آن توضیح می دهد

دادگاه در رسیدگی به درخواست تقسیم چگونه عمل می نماید ؟

در رسیدگی به درخواست تقسیم ابتدا دادگاه به توافقات احتمالی وراث توجه می نماید در صورتی که برای تقسیم بین وراث توافقی حاصل شد به صورت مکتوب صورتجلسه می شود و به امضای آنها می رسد اما اگر توافق در این زمینه حاصل نشود با دستور دادگاه کارشناس تعیین می شود.

در صورت فوت همزمان پدرفرزند کدام یک از دیگری ارث می برد؟

 وکیل ارث و میراث توضیح می دهد، اگر در یک زمان مشخص هر دو فوت شوند هیچکدام از یکدیگر ارث نمی برد ترکه هر یک از آنها نیز بین وارثان تقسیم می شود.

در صورتی که بعضی از وراث وصیت نامه خود نوشت را انکار کنند تکلیف چیست؟

در صورت انکار برخی از وراث  باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد و برای رسیدگی به حل این مسئله دادخواست ارائه شود تا از طریق ادله اثبات شود امر که یکی از آنها ارجاع به کارشناسی اثبات شود.

(با توجه به مشکلات و پیچیدگی هایی که در خصوص انحصار وراثت و تقسیم ارث وجود دارد توصیه می کنیم از وکیل ارث و تقسیم ارث مشاوره و کمک بگیرید.)

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 68 میانگین: 5]

12 thoughts on “وکیل ارث |تقسیم ارث |مطالبه سهم ارث | مشاوره تلفنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × پنج =