دعاوی ارث و انحصار وراثت

مراحل دریافت انحصار وراثت

مراحل و شرایط دریافت گواهی انحصار وراثت :

برای دریافت گواهی انحصار وراثت مراحل و شرایطی وجود دارد که در این مقاله سعی کردیم یک به یک به آن ها اشاره کنیم .

مرحله اول :

پس از فوت هر فردی اموال وی به طور قهری به وراث منتقل می شود اما اگر وراث بخواهند سهم الارث خود را مطالبه کنند و در آن تصرف نمایند باید اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نمایند.

مرحله دوم :

گام بعدی برای دریافت انحصار وراثت باید وراث متوفی مشخص شود چنانچه وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همه وراث نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای ارائه دادخواست گواهی انحصار وراثت کفایت میکند.

بیشتر بخوانید: وکیل انحصار ورثه 

وکیل انحصار وراثت توضیح می دهد

مرحله سوم :

گام بعدی برای ارائه دادخواست انحصار وراثت این است که ببینیم کدام شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است طبق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین و یا مربوط به وصایای میت باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در آن حوزه بوده است.

مطالب مرتبط: نکات مهم انحصار وراثت

مرحله چهارم: 

گام بعدی برای درخواست گواهی انحصار وراثت تکمیل مدارک لازم برای ارائه دادخواست گواهی انحصار وراثت است مدارک لازم برای ارائه دادخواست شناسنامه و گواهی فوت متوفی ؛ شناسنامه و کارت ملی وراث؛ عقدنامه همسر متوفی ؛ ارائه استشهادیه محلی و اگر متوفی وصیت نامه رسمی داشته نیز باید ارائه گردد.

استشهادیه چیست؟

به گواهی که توسط 3 شاهد دردفترخانه اسناد رسمی گواهی می نمایند که وراث متوفی چه کسانی هستند استشهادیه گفته می شود و استشهادیه نیز جزء مدارکی است که وراث برای درخواست گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف ارائه دهند.

مطالب مرتبط : وکیل مالیات بر ارث 

مراحل دریافت انحصار وراثت

مرحله پنجم:

برای دریافت گواهی انحصار وراثت مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت نام درخواست کننده در سامانه ای به نام سامانه ثنا که در این سامانه امضای فرد متقاضی به طور الکترونیکی در سیستم ثبت می گردد و از آن به بعد پیگیری امور مربوط به پرونده های قضایی فقط از طریق این سامانه امکان پذیر است.

مرحله ششم :

پس از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت نام در سامانه ثنا گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می شود و با انجام تشریفاتی که در قوانین اعم از قانون مدنی و قانون امور حسبی پیش بینی شده است صادر می گردد.

دادگاه پس از ملاحظه اسناد در مدارک درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی منتشر میکندو پس از گذشت 32 روز از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم هریک از ماترک است صادر می گردد.

البته ذکر این نکته این جا مهم است که بدانیم ارائه لیست اموال در گواهی حصر وراثت ذکر نمی گردد و منظور از این گواهی یعنی وراث متوفی چه کسانی هستند و میزان سهم الارث آنان چقدر است.

وکیل انحصار وراثت توضیح می دهد

مرحله هفتم: 

پس از صدور گواهی انحصار وراثت برای اینکه وراث بتوانند در ماترک متوفی دخل و تصرفی نمایند باید مالیات بر ارث اموال مذکور را پرداخت نمایند که در این جا هم هر یک از وراث به تنهایی می تواند نسبت به سهم خودش از ماترک به اداره دارایی مراجعه نماید و مالیات بر ارث اموال که به او به ارث می رسد را پرداخت نماید اما اگر چه در عمل در اداره مالیات کارشکنی هایی وجود دارد و بر خلاف قانون معمولاً به وراث می گویند مالیات بر ارث خانه باید توسط همه وراث پرداخت شود اما با این حال ورثه می توانند اگر از متوفی 3 خودرو و 3 ملک بر جای مانده باشد فقط مالیات بر ارث یک خودرو یا یک ملک را پرداخت نمایند.

مرحله هشتم:

پس از پرداخت مالیات بر ارث طبق ماده 370 قانون امور حسبی ورثه و اشخاص ذینفع می توانند بر اساس گواهی صادر شده اموال و طالبات متوفی را از اشخاص متصرف و مدیون مطالبه کنند هم چنین مطابق ماده 374 قانون امور حسبی در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذی نفع ثبت خواهد شد.

مرحله نهم:

ممکن است گواهی انحصار وراثت صادر شود اما عده ای به آن معترض باشند اگر فردی به گواهی انحصار وراثت صادر شده درباره گواهی مذکور اعتراضی داشت می تواند اعتراض خود را اعلام کند به طور مثال ممکن است یکی از وراث اعتراض نماید که سایر وراث اسم او را در گواهی انحصار وراثت ذکر نکرده اند و در این صورت اعتراض خودش را نسبت به گواهی صادر شده می تواند به شورای حل اختلاف مطرح نماید.

انواع گواهی انحصار وراثت: 

حصر وراثت نامحدود:در صورتی که ارزش ماترک متوفی بیش از پانصد میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف گواهی حصر وراثت نامحدود صادر می کند که در این مورد میبایست نشر آگهی صورت بگیرد و از زمان نشر آگهی ۳۲روز باید بگذرد.

حصر وراثت محدود:در صورتی که ارزش ما ترک متوفی کم تر از پانصد میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف حصر وراثت محدود صادر می کند و در این مورد احتیاج به نشرآگهی نمی باشد.

آیا اخذ انحصار  وراثت اجباری است؟

  اگر متوفی اموالی نداشته باشد یا ورثه ای نداشته باشد که بخواهند در اموال متوفی تصرفی کنند یا حتی اگر ورثه ای باشد اما قصد دخل و تصرفی در اموال متوفی را نداشته باشند نیازی به اخذ حصر وراثت نیست اما برای انجام هریک از امور نام برده وراث باید اقدام به اخذ انحصار وراثت نمایند.

آیا برای اخذ گواهی انحصار وراثت گواهی مالیات بر ارث لازم است؟

  در صورتی که متوفی قبل از سال ۹۵فوت شده باشد ارائه گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث از اداره دارایی آخرین محل اقامت متوفی لازم می باشد اگر متوفی بعد از سال ۹فوت  نموده باشد ضرورت ارائه گواهی مالیاتی از بین رفته و ارائه چنین مدرکی همراه با مدارک درخواست گواهی انحصار وراثت دیگر لازم نیست.

تاخیر در اخذ گواهی حصر وراثت و یا دیر کردن در پرداخت مالیات بر ارث مشمول جریمه می شود؟

خیر باید بگوییم که تاخیر در پرداخت مالیات و اخذ گواهی حصر وراثت مقید به مدت نیست و هر زمان که بخواهید می توانید اقدام کنید و مشمول جریمه نمی شود مشروط به اینکه متوفی بعد از ۹۵/۱/۱ فوت کرده باشد .

وراث متوفی شامل چه کسانی می شوند؟

۱.طبقه اول

همسر متوفی
پدر و مادر
فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ
همسر متوفی
برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی
عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها

کسانی که به موجب نسب ارث میبرند؟

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

کسانی که به موجب سبب ارث می برند؟

۱) زوجه

۲) زوج

طبقه اول از وراث نسبی عبارتند از :

(پدر و مادر ، فرزندان ، نوه ها )

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد نباشد هر یک از پدر و مادر در صورت انفرادی تمام ارث را می برند ، اگر پدر و مادر متوفی هر دو زنده باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد اگر برای متوفی اولاد یا نوه از هر درجه که باشد موجود نباشد اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند ولی مادر حاجب داشته باشد یک ششم از ترکه متعلق به مادر است ، منظور از حاجب یعنی شخصی از طبقات دیگر که میزان سهم الارث مادر را کمتر می نماید.

وکیل انحصار ورثه در مورد مراحل انحصار وراثت توضیح می دهد

میزان سهم الارث دختر : 

اگر دختر فرزند منحصر باشد به همراه پدر و مادر متوفی نصف ترکه را خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر و مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود ، اگر متوفی دو دختر یا بیش تر داشته باشد دختران دو سوم ترکه را به ارث می برند.

میزان سهم الارث پسر : 

اگر فرزند متوفی پسر باشد چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به همراه پدر و مادر متوفی همگی در طبقه اول قرار دارند ارث می برند به این صورت که سهم پدر و مادر متوفی یک سوم و مابقی به قرابت به فرزند پسر می رسد که به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند در صورتی که متوفی هم فرزند پسر و هم دختر به همراه پدر و مادر داشته باشد سهم پدر و مادر یک سوم است و مابقی بین فرزند پسر دو برابر سهم دختر تقسیم می شود .

مراحل دریافت انحصار وراثت

میزان سهم الارث نوه : 

آنچه مسلم است این است که نوه در طبقه اول قرار دارد ولی در صورتی ارث میبرد که متوفی فرزندی نداشته باشد در این صورت نوه قائم مقام اولاد می شود و با هریک از اولین که زنده باشد ارث می برد ، اولاد پسر یعنی فرزندان پسری متوفی دو برابر اولاد فرزندان دختری متوفی ارث می برند حتی اگر اولاد متوفی پسر باشد اگر به واسطه مادر با متوفی قرابت پیدا کرده نصف نوه ای که از پدر با متوفی قرابت پیدا کرده ارث می برد.

سوالات حقوقی 

آیا در صورت جدایی زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند؟

 وکیل انحصار وراثت بیان می دارد که فقط در صورتی زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند که طلاق رجعی باشد و فوت یکی از طرفین در عده طلاق رجعی باشد در این صورت از یکدیگر ارث می برند.

آیا فرزند خوانده از سرپرست قانونی خود ارث می برد؟

در  بحث فرزند خواندگی به هیچ وجه به فرزند خوانده ارث نمی رسد اما والدین طفل در زمان حیات خویش می تواند تمام اموال خویش را به نام فرزند خوانده نماید.

می خواهم بعد از فوتم هسرم مالک تمام ملک شود چه اقدامی انجام دهم ؟

بهتر است برای رسیدم به مقصود خود به جای اینکه وصیت نامه تنظیم کنید از نهاد قانونی صلح عمری بهره بگیرید که نهادی جامع و کامل است و بدین منظور که من تا وقتی که زنده هستم از ملک خودم استفاده می نمایم ولی بعد از فوت من مالک اینملک همسرم باشد.

می خواهیم انحصار وراثت انجام دهیم اما نام فرزندی که در کودکی فوت شده و در شناسنامه پدرم است باعث شده نتوانیم گواهی انحصار وراثت را اخذ کنیم ؟

در خصوص این مسائل به دلیل اینکه گواهی فوت برای آن فرزند صادر نشده شورای حل اختلاف فرض را بر این می گذارد که فرزند زنده است و هر چقدر هم که شما بگویید او فوت شده توجهی نمی کنند بهتر از کمک یک وکیل دادگستری استفاده کنید تا از طریق راهکار قانونی جلو بروید.

آیا مادر متوفی از حقوق و مستمری متوفی سهمی می برد؟   

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که اگر پدر و مادر متوفی در طول حیات خود تحت تکفل متوفی بوده باشند یعنی تحت حمایت و سرپرستی متوفی بوده باشند و این موضوع در مراجع رسمی ثبت شده باشد حدود ۲۰٪از حقوق و مستمری متوفی به آنان تعلق می گیرد در غیر این صورت هیچکدام سهمی از حقوق و مستمری نخواهند داشت.

آیا حضور همه وراث برای انحصار وراثت الزامی است؟

برای ارائه وکالت به وکیل یا گرفتن وکیل برای انحصار وراثت نیازی به حضور و ارائه وکالت نامه توسط همه وراث نیست بلکه با اعطای وکالت از سوی یکی از وراث هم صورت می پذیرد.

پدر بنده فوت شده و مادرم می خواهد مهریه را دریافت نماید آیا برای ایشان هم باید گواهی انحصار وراثت اخذ گردد؟

همانطور که می دانیم مهریه زوجه جزء دیون مرد است در نتیجه هر طلبکاری که بخواهد علیه متوفی اقدام کند باید دادخواست ذینفع بودن تنظیم کند و در خواست گواهی انحصار وراثت بدهد.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × پنج =