وکیل در تهران

عقد کفالت

عقد کفالت چیست؟

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . متعهد را کفیل ؛شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.

کفالت عقدی است از سوی کفیل لازم و از سوی مکفول له جایز ،عهدی ،مجانی،رضایی،،قائم به شخص و تعهد آن ناظر به احضار شخص است.

منظور از ثالث ،شخص ثالثی است که بر او ادعای حقی شده است.

بیشتر بدانیم: وکیل انحصار وراثت 

تفاوت عقد ضمان و حواله با کفالت در چیست ؟

تفاوت عمده ضمان و حواله و عقد کفالت در این است که ضمان و حواله تعهد به دین است ولی کفالت تعهد به احضار مدیون در نتیجه در ضمان از مدیون ،دین به ذمه ضامن منتقل می شود و مدیون در برابر طلبکار بری می گردد ولی در کفالت دین هم چنان بر ذمه مدیون باقی می ماند و کفیل احضار او را عهده دار می شود.

بیشتر بدانیم: وکیل انحصار وراثت در تهران 

ماهیت عقد کفالت چیست؟

ماهیت کفالت در امور کیفری و مدنی یکسان و جز در مواردی که حکم خاصی وجود دارد قانون  مدنی بر روابط کفیل و متهم با مکفول له حکومت می کند.

بیشتر بدانیم : وکیل مالیات بر ارث 

تفاوت عقد ضمان و عقد کفالت چیست؟

بر خلاف ضمان در عقد کفالت:

انتقال دین صورت نمی پذیرد.

وثائق و تضمینات از بین نمی رود.

اذن در تادیه نیز مجوز رجوع کفیل به مکفول است.

اقاله صحیح است.

عقد مجانی است .

دین باید بر ذمه مکفول ثابت باشد و ایجاد سبب دین کافی نیست.

دور ،باطل است.

بیشتر بدانیم : مالیات بر ارث 

قصد و رضا در عقد کفالت :

بر طبق ماده 735 قانون مدنی کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود.

  1. اثر کفالت نسبی و محدود به طرفین عقد است و هیچ تعهد اضافی برای مکفول ایجاد نمی کند.و تعهد کفیل از مصادیق بارز تعهد به فعل ثالث یا تضمین فعل ثالث است.
  2. هر گاه کفالت به اذن یا درخواست مکفول باشد مکفول متعهد به حضور می شود ولی این تعهد ناشی از عقد کفالت نیست و مربوط به رابطه ویژه ناشی از اذن است.
  3. با وجود آن که عقد کفالت از سوی مکفول له جایز است ولی التزام کفیل به تنهایی سبب می شود که کفالت اوصاف عقد لازم را پیدا کند و با فوت و حجر مکفول له هم منحل نشود.

کفالت دعوی حق بر مکفول :

بر طبق ماده 736 قانون مدنی در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

  1. مانند ضمان در کفالت نیز علم اجمالی به دین کافی است.
  2. قدرت بر تسلیم مکفول شرط صحت کفالت نیست و احتمال عرفی جهت اجرای عقد کافی است.
  3. اگر در امور کیفری کفیل متعهد باشد که در اثر عدم احضار مکفول وجه التزامی بپردازد با عدم انجام تعهد باید وجه التزام را بپردازد هر چند مکفول تبرئه شود ولی در امور مدنی ،دادن وجه التزام مقید به این است که مکفول به واقع مدیون باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

بیشتر بدانیم: وکیل تخلیه 

عقد کفالت مطلق است یا موقت؟

ماده 737 قانون مدنی اشعار می دارد: کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

  1. بر حسب زمان احضار 3 نوع کفالت وجود دارد : الف) کفالت مطلق : در صورتی که کفالت مطلق باشد و هیچ موعدی برای ایفاء ذکر نشود دین او نیز بر طبق قواعد عمومی حال محسوب می شود.

ب) کفالت موجل: در کفالت موجل پیش از فرا رسیدن موعد ، مکفول له حق مطالبه ندارد . برای جلوگیری از ابهام و ضرر در تعهد کفیل قانون گذار تعیین اجل را لازم می داند با وجود این هرگاه موعد احضار در آینده قابل تعیین باشد مانمند تعیین روز اجرای حکم کفالت درست است.

ج) کفالت موقت: در کفالت موقت ممکن است موعد احضار در اختیار مکفول له باشد یا در عقد تعیین شود در این کفالت باید آغاز و انجام موعد تعهد معین باشد ولی اگر آغاز معین نشود از تاریخ عقد محسوب می شود .

بیشتر بدانیم : وکیل ارث 

تقاضای احضار مکفول:

ماده 739 قانون مدنی اشعار می دارد: در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن م وعد حق مطالبه ندارد.

التزام به احضار مکفول ممکن است برای یکبار یا به تکرار و به اندازه لزوم باشد و در صورت تردید با یک احضار التزام اجرا شده است .

زمان و مکان احضار :

ماده 740 قانون مدنی : کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود بر آید.

1.کفالت تعهد به احضار است نه تعهد به پرداخت دین در واقع با این که هرگاه کفیل از عهده احضار بر نیاید یا از انجام دادن آن خودداری کند باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود بر آید ولی التزام به پرداخت دین نتیجه اجرا نکردن تعهد مربوط به احضار است نه اثر مستقیم عقد کفالت.

بیشتر بدانیم : وکیل تقسیم اموال 

محل تسلیم مکفول : 

ماده 742 قانون مدنی : اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

  1. اگر عقد کفالت در شهری خارج از اقامتگاه مکفول له و محل دادگاه صالح و هنگام مسافرت موقت او واقع شود محل عقد مکان تسلیم مکفول نیست منتها اگر محل دیگری را نتوان تعیین کرد اصل بر صلاحیت مرجع صالح به رسیدگی است.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 12 =