دعاوی ارث و انحصار وراثت

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران

ویژگی بهترین وکیل انحصار وراثت  در تهران چیست؟

منظور از بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران کسی است که تسلط کافی به مسائل قانونی از جمله انحصار وراثت که شامل گرفتن گواهی فوت ،ثبت فوت ، پرداخت مالیات بر ارث و درخواست افراز و تفکیک است که هر کدام نیاز به دانش تخصصی خاص خود دارند در بعضی موارد بین وراث اختلافاتی وجود دارد که با عدم همکاری سایر ورثه همراه است داشتن بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران می تواند به شهروندان تهرانی کمک بسیاری کند.

مطالب مرتبط: وکیل انحصار وراثت

انحصار وراثت چیست؟

هرگاه فوت کند و اموالی از وی بماند برای اینکه ورثه بتوانند در آن مال دخل و تصرفی کنندابتدا باید ثابت شود که ورثه متوفی هستند به گواهی که وراث متوفی ،وسهم الارث هر یک از آنان را مشخص می نماید گواهی انحصار وراثت می گوییم.

مدارک لازم برای انحصار ورثه چیست؟

مدارک مورد نیاز عبارتند از :

۱.شناسنامه متوفی ۲.گواهی فوت متوفی ۳. عقدنامه در صورت ازدواج ۴.شناسنامه وراث ۵. وصیتنامه متوفی (در صورت وجود داشتن) ۶. استشهادیه

در صورت نداشتن هریک از مدارک مذکور اگر وکیل داشته باشید باید از مدارکی که ناقص است استعلام به عمل آید.

مطالب مرتبط: وکیل مالیات بر ارث

وراث متوفی شامل چه کسانی می شوند؟

۱.طبقه اول

همسر متوفی
پدر و مادر
فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ
همسر متوفی
برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی
عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها
کسانی که به موجب نسب ارث میبرند؟

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

کسانی که به موجب سبب ارث می برند؟

۱) زوجه

۲) زوج

طبقه اول از وراث نسبی عبارتند از :
(پدر و مادر ، فرزندان ، نوه ها )

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد نباشد هر یک از پدر و مادر در صورت انفرادی تمام ارث را می برند ، اگر پدر و مادر متوفی هر دو زنده باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد اگر برای متوفی اولاد یا نوه از هر درجه که باشد موجود نباشد اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند ولی مادر حاجب داشته باشد یک ششم از ترکه متعلق به مادر است ، منظور از حاجب یعنی شخصی از طبقات دیگر که میزان سهم الارث مادر را کمتر می نماید.

میزان سهم الارث دختر : 

اگر دختر فرزند منحصر باشد به همراه پدر و مادر متوفی نصف ترکه را خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر و مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود ، اگر متوفی دو دختر یا بیش تر داشته باشد دختران دو سوم ترکه را به ارث می برند.

میزان سهم الارث پسر : 

اگر فرزند متوفی پسر باشد چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به همراه پدر و مادر متوفی همگی در طبقه اول قرار دارند ارث می برند به این صورت که سهم پدر و مادر متوفی یک سوم و مابقی به قرابت به فرزند پسر می رسد که به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند در صورتی که متوفی هم فرزند پسر و هم دختر به همراه پدر و مادر داشته باشد سهم پدر و مادر یک سوم است و مابقی بین فرزند پسر دو برابر سهم دختر تقسیم می شود .

میزان سهم الارث نوه : 

آنچه مسلم است این است که نوه در طبقه اول قرار دارد ولی در صورتی ارث میبرد که متوفی فرزندی نداشته باشد در این صورت نوه قائم مقام اولاد می شود و با هریک از اولین که زنده باشد ارث می برد ، اولاد پسر یعنی فرزندان پسری متوفی دو برابر اولاد فرزندان دختری متوفی ارث می برند حتی اگر اولاد متوفی پسر باشد اگر به واسطه مادر با متوفی قرابت پیدا کرده نصف نوه ای که از پدر با متوفی قرابت پیدا کرده ارث می برد.

تفاوت حصر وراثت با انحصار وراثت :

 بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران بیان می کند،هیچ تفاوتی از لحاظ عملی بین این دو واژه وجود ندارد بلکه فقط اصطلاحی است که بر سر زبان ها افتاده و هر دو به یک معنا می باشند و در رویه قضایی یکی هستند.

مطالب بیشتر: وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

لیست اموال در انحصار وراثت مشخص می شود ؟ 

در گواهی انحصار وراثت چه محدود و چه ما محدود تنها ۳ موضوع ذکر می گردد اول نام متوفی ،تاریخ فوت و دوم اسامی کامل وراث، سوم مشخص کردن سهم هر یک از وراث است بنابر این اصلأ لیست اموال متوفی در برگه حصر وراثت مشخص نمی گردد.

چه کسانی ارث می برند؟

افرادی که با شخص رابطه خونی دارند از او ارث می برند به عبارتی خویشاوندان نسبی هر شخصی توانند از او ارث ببرند به غیر از این افراد همسر فرد متوفی نیز از جمله وراث او خواهد بود اما تعلق ارث به وراث مطابق با طبقات ارث انجام می شود ،خویشاوندان نسبی متوفی طبق این طبقه بندی به ۳دسته تقسیم می شوند.

۱.طبقه اول

همسر متوفی

پدر و مادر

فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ

همسر متوفی

برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی

عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها

کسانی که به موجب نسب ارث میبرند:

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

موانع ارث:

 وکیل ارث و میراث توضیح می دهد، موانع ارث یکی از مباحث مهم در مسائل مربوط به ارث و میراث است این مبحث به عواملی اشاره می کند که می توانند موجب محرومیت وراث از ارث شوند مهم ترین موانع ارث که در حال حاضر موضوعیت دارند عبارتند از کفر ، قتل ، لعان ، زنازادگی

کفر :

طبق قوانین کشور ایران کافر از مسلمان نمی تواند ارث ببرد منظور از کافر شخصی است که مسلمان نباشد فرقی نمی کند که این شخص کافر صاحب کتاب باشد یا غیر کتاب در هر صورت از ترکه مسلمان ارثی به او نخواهد رسید در مقابل فرد مسلمان می تواند از کافر ارث ببرد اگر در میان ورثه متوفی تنها یک مسلمان وجود داشته باشد همه ترکه به او تعلق خواهد گرفت اهمیتی ندارد که این فرد در کدام یک از طبقات ارث قرار داشته باشد در هر صورت و به دلیل محرومیت بقیه از ارث این فرد مسلمان تنها وارث متوفی خواهد بود.

مطالب مرتبط: مالیات بر ارث

قتل :

قتل نیز یکی از عواملی است که می تواند مانع ارث بردن اشخاص شود اگر مورث به دست یکی از وراث خود به قتل برسد قاتل از ارث محروم خواهد بود البته قتل مورث باید از نوع عمدی و نامش چه باشد ،بنابراین اگر در مقام دفاع از خود باشد مانع ارث بردن نخواهد شد.

لعان :

لعان به معنای این است که مرد همسر خود را به زنا نسبت دهد و در صورت وجود فرزند ادعا کند که فرزند از آن او نیست ولی نتواند این ادعا را ثابت کند در این حالت مرد باید باید ۴مرتبه خدا را بر صحت ادعای خود شاهد بگیرد و هم چنین همسر او باید خدا را بر دروغ بودن ادعای شوهر شاهد بگیرد بعد از این زن و مرد بر هم حرام شده و اصطلاحاً لعان صورت می گیرد و از یکدیگر ارث نمی برند و هم چنین فرزند آنها از پدر ارث نمی برد و هم چنین از خویشاوندان پدری نیز ارث نمی برد اما از مادر و خویشاوندان مادری ارث می برد.

زنا زادگی:

زنا زادگی نیز یکی از عواملی است که می تواند موجب محرومیت افراد از ارث شود به این صورت که فرزند متولد شده از مرد یا زن زانی نمی‌تواند از آنها ارث ببرد و هم چنین پدرو مادر نیز نمی توانند وارث فرزند نامشروع خود باشند.

دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به امور گواهی حصر وراثت کجاست ؟

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران پاسخ می دهد : دادگاه صلاحیتدار شورای آخرین م حل اختلافحل سکونت متوفا می باشد.

بیشتر بدانیم : وکیل ارث

تحریر ترکه چیست؟ 

  باتوجه به تخصصی بودن امر تحریر ترکه حتمٱ از یک کارشناس حقوقی یا وکیل تحریر ترکه استفاده شود .  تحریر از نظر لغوی یعنی آزاد کردن، یا نوشتن می باشد اما از نظر اصطلاحی یعنی تعیین دارائی و دیون متوفی و اینکه چقدر دارایی از متوفی باقی مانده است.  تحریر ترکه یک نوع اقدام تامینی می باشد یعنی حفظ کردن و مراقبت کردن از ترکه و دیون متوفی تا اینکه کلیه دیون او به بستانکاران پرداخت گردد.

مهر و موم ترکه چیست ؟

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران توضیح می دهد : امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه ، امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفا در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفا در ایران اقامتگاه نداشته باشد با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفا در حوزه آن دادگاه بوده است.

هرگاه متوفا در ایران اقامتگاه نداشته باشد صلاحیت با کدام مرجع قضایی است ؟

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران پاسخ می دهد : هر گاه متوفا در ایران اقامتگاه یا محل سکنا نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده است .

 بیشتر بدانیم : فروش ملک ورثه ای در صورتی که یکی از وراث سهمش را بخواهد

چه اشخاصی می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند ؟

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران پاسخ می دهد :

هر یک از ورثه متوفا یا نماینده قانونی آنها

موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

طلبکار متوفا که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.

کسی که از طرف متوفا به عنوان وصایت معین شده باشد .

مطالب مرتبط: مراحل انحصار وراثت

در زمان مهر و موم چه اقداماتی انجام می شود ؟

در موقع مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور ذیل تنظیم می شود :

  1. تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است .
  2. نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است .
  3. علتی که موجب مهر و موم شده است .
  4. نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می نویسد.
  5. نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده اند .
  6. تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم  شده از قبیل گاو صندوق ، گنجه
  7. وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم شده است .
  8. اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده .
  9. نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع
  10. اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفا در یک جا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفا را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفا را برده یا مخفی کرده است .

تقسیم چیست؟

واژه تقسیم اعم از افراز و تفکیک است و برای شناخت دقیق مفاهیم می توانید با وکیل افراز در تماس باشید.

طرق تقسیم ملک:
افراز
تعدیل
رد
فروش

افراز: در صورتی که ملک قابل تقسیم به اجزای متساوی و یکسانی باشد افراز ملک طریقه تقسیم می باشد.

تعدیل: در صورتی که بین شرکا و وراث ملک و اموال متعدد دیگری باشد که در آن ها هم حالت اشاعه باشد در این صورت شرکا با رضایت یکدیگر ملک به صورت مفروز به شریک و باقی اموال به شریک دیگر تقسیم می شود.

رد: صورتی که ملک و مال دیگر که بین مالکین آنها مشاع می باشد ارزش ملک بیش تر باشد و مال دیگر را به شریک دیگر تقسیم می شود و ملک هم متعلق شریک دیگر است و شریکی که ملک به او تقسیم شده است به جهت سهم بیش تری که تملک می کند باید مالی به شریک دیگر بدهد.

فروش: ملک به درخواست هر یک از شرکا و با دستور دادگاه فروخته می شود.
موارد عدم تقسیم ملک مشاع :

تقسیم به ضررر یکی از شرکا باشد به این نحو که با تقسیم ملک شریکی که مالک سهم خود در ملک مشاع می شود قیمت سهم مفروز شریک از سهم مشاعی او کمتر گردد و ارزش ملک با تقسیم ملک کاهش پیدا کند. البته در صورت رضایت شریک به تقسیم تقسیم امکان پذیر می شود مگر اینکه ضرر به قدری فاحش باشد که ممکن نخواهد بود.
بین شرکا به موجب توافق و قرارداد و یا به وجه ملزمی ملزم به عدم تقسیم شده باشند .

تقسیم آپارتمان :

وقتی که یک مجموعه آپارتمان طی مدت زمان مشخص بین چند شریک مشاعی ساخته و آماده بهره برداری می گردد نکته حائز اهمیت چگونگی استفاده و بهره برداری مالکین از آنها می باشد که ضوابط و مقررات قوانین و رعایت عرف خاص خود را دارد .

پس از اخذ گواهی مالیاتی ملک و گواهی پایان کار ساختمان لزوماً بایستی سهام اختصاصی مالکین واحد مورد نظر هر یک از نفرات با ملزومات و ملحقات آن مشخص و تکلیف مشاعات از جمله حیاط ؛پشت بام؛ورودی ها و خروجی ها مشخص گردد.
مبنای تقسیم آپارتمان :

بر اساس صورتمجلس تفکیکی که از اداره ثبت املاک و اسناد منطقه ای که ملک در آن واقع شده است و گواهی مالیاتی اداره امور مالیاتی منطقه و گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری محل صورت بگیرد.

مورد تقسیم آپارتمان ها انباری ها و پارکینگ های احداثی در شش دانگ قطعه زمین که دارای متراژ و مساحت معینی بوده و دارای پلاک اصلی و مفروز و منتزع و منفک شده از پلاک فرعی که در بخش خاصی واقع شده است و در ثبت اسناد و املاک محل به شماره ملک معین در صفحه و جلد مشخص آورده شده است.

اشخاص تقسیم کننده مالکین معین و مشخص مشاع ملک می باشند که هر کدام به قدر السهم مشخص مالک مشاعی ملک بوده اند آنچه به عنوان نتیجه مستقیم آپارتمان ها بدست می آید سهم هر یک از مالکین مشاع به صورت قانونی تقسیم و مجزا می گردد.

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران توضیح می دهد ؛هر چند باید دقت نظر داشته باشیم تقسیم باید به عرصه کل ملک به مساحت متر مربع مشخص و معین با حیاط به متراژ تعیین شده و موجود در صورت مجلس تفکیکی انجام شود و هم چنین در صورت موجوئ بودن حیاط خلوت و اینکه کدام یک از مالکین حق دسترسی و استفاده از آن را دارند که به تبع هزینه های نگهداری آن را نیز بایستی متقبل شوند موثر است .واحد سرایداری آن نیز از قسمت های مشترک و مشاعی مجموعه آپارتمان می باشد که سرایدار و خانواده اش در آن زندگی می کنند و به تبع موارد استفاده از گاز آب و برق و مخابرات مشارالیه نیز جزء هزینه های مشترک مالکین می باشد . وجود با غچه و پارک کوچک در صحن حیاط نیز با تشریک مساعی مالکین ایجاد و شرایط حفظ و نگهداری و هزینه های مصرفی آن مشخص و معین می گردد.

چه کسانی حق درخواست  تقسیم مال را دارند؟

بر طبق ماده 301 قانون امور حسبی ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و هم چنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

بیشتر بدانیم : وکیل افراز

آیا در مورد تقسیم مرور زمان جاری می گردد؟

بر طبق ماده 302 قانون امور حسبی نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذی حق درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند.

هرگاه بین وراث غایبی باشد که مفقود الاثر باشد تکلیف چیست؟

هرگاه یکی از ورثه متوفا  غایب مفقود الاثری باشد که وکیل هم نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفا بشود بدواً برای غایب امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − دو =