دعاوی ارث و انحصار وراثت

اختلاف در تقسیم ارث

اختلاف در تقسیم ارث بین وراث :

اختلاف در تقسیم ارث و عدم مشارکت وراث در فروش مال مشاعی و مشترک از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث می باشد جهت پیشگیری از اختلافات هر فردی می تواند قبل از فوت اقدام به تنظیم وصیت نامه نماید یا بنا به توافق یکی از وارثین وکیل انجام امور ارث گردد.

چرا اختلاف در تقسیم ارث :

بعد از فوت هر فردی مالکیت خویش بر اموال و دارایی اش از دست می رود و اموال بر جای مانده از او به وراث او تعلق می یابد و هنگامی که وصیت نامه تنظیم نشده باشد یا در زمان حیات متوفی تقسیمی انجام نداده باشد از عمده اختلافات وراث است که بر سر اموال متوفی با اختلاف روبرو می شوند ؛پس بهتر است البته عقیده شخصی اینجانب است که هر فردی در زمان حیات خویش اگر اموال را دارد یا وصیت نامه ای در خصوص یک سوم اموالش تنظیم نماید یا اینکه هر یک از اموال را تقسیم نماید تا وراث با اختلافی روبرو نشوند.

چگونه اختلافات در تقسیم ارث را حل و فصل کنیم؟

همانطور که اشاره گردید پس از فوت هر فردی اموالش به ورثه او تعلق می یابد و گاهی وراث قادر به تراضی و توافق بر سر نحوه تقسیم ارثیه نمی شوند و در این امر دچار اختلافاتی با یکدیگر می گردند که راه حل هایی برای حل و فصل این اختلاف وجود دارد .

اولین اقدام گرفتن گواهی انحصار وراثت است با گرفتن گواهی انحصار وراثت سهم الارث هر شخصی مشخص است و طبق آن گواهی می تواند اقدام به پرداخت مالیات بر رث و تقسیم ارث از طریق دادگاه نماید.

علت عدم همکاری بین وراث :

امر و نهی و در نتیجه ضمانت اجرای قانونی بیش تر در مواقعی وارد روابط طرفین می شود که آنان نتوانند با توافق هم و با سازش وظایف خود را انجام دهند یا به حق و حقوق خود برسند مثلا تا زمانی که مرد طبق وظیفه نفقه همسر خود را پرداخت می کند یا اینکه تا زمانی که زوجین با هم حسن معاشرت دارند قانون ضمانت اجرای خود را تحمیل نمی کند مگر اینکه یکی از طرفین در روابط حقوقی و قانونی خود حقی را ضایع کند دربحث ارث و میراث هم همین گونه است پس از فوت مورث اگر وراث با سازش و توافق بتوانند اموال را بین خود تقسیم کنند مشکلی پیش نمی آید اما اگر توافق نکنند باید دادخواست تقسیم ترکه را به دادگاه بدهند.

تصفیه ترکه چیست؟

تصفیه ترکه به این معنی است که تمام دیون و بدهی های متوفی پرداخت شود و اگر فرد وصیتی کرده است آن وصیت از ماترک خارج شود اگر وراث ترکه را قبول کنند خود آن کسانی که قبول کرده اند موظف به تحریر ترکه هستند و اگر رد کنند دادگاه خود مدیر تصفیه تعییین خواهد کرد اما  اگر برخی ورثه ترکه را قبول کنند دیگر درخواست تصفیه ترکه را دادگاه از کسی قبول نمی کند لازم به ذکر است که رد یا قبول ترکه به معنی خواستن سهم الارث یا نخواستن آن نمی باشد بلکه رد یا قبول ترکه به معنی پذیرش ترکه با تمام دیون و بدهی های متوفی است.

در تقسیم ترکه :

در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و هم چنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

و نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذی حق درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند.

تقسیم چطور به عمل می آید؟

تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نموده و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.

در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می شود.

ماده 325 قانون امور حسبی:

هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

در صورتی که ترکه مبت قبل از ادای دیون وی تقسیم شده باشد چه حکمی دارد؟

تقسیم صحیح است و طلبکار می تواند به هر یک از وراث به نسبت سهم الارث آنان رجوع کند.

در صورتی که وارث متوفا معلوم نباشد اداره ترکه چه می شود؟

به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

ماده 334 قانون امور حسبی :

مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفا را ادا کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می کند که به ترتیب مقرر در آیین نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماید.

امور راجع به ترکه در صلاحیت کدام دادگاه است ؟

امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و. رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره .

امور راجع به ترکه در صلاحیت دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفا در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفا در ایران اقامتگاه نداشته باشد با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفا در حوزه آن دادگاه بوده .

هر گاه متوفا در ایران اقامتگاه یا محل سکنا نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر تموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع به اقدام کرده است.

ماده 190 قانون امور حسبی:

هزینه ای که برای کفن و دفن متوفا با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و بفروش می رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

وکیل انحصار ورثه در مورد مراحل انحصار وراثت توضیح می دهد

مفهوم ارث :

 ارث در معنای حقوقی یعنی انتقال قهری و بدون اراده اموال و دارایی های فردی که فوت شده به وراث او را ارث می گوییم ،فوت یک شخص علاوه بر آثار مادی  آثار غیر مادی یا معنوی را نیز در پی دارد که در این جا کمک گرفتن از یک وکیل خوب ارث  به همه وراث می تواند کمک شایانی بنماید.

مفهوم ورثه:

 وکیل انحصار ورثه پاسخ می دهد،ورثه به افرادی اطلاق می شود که وارث مال و دارایی متوفی می باشند ، و در اصطلاح قانونی به وراث متوفی قائم مقام قانونی متوفی می گوییم و از این رو می توانند در همه دارائی متوفی دخالت و تصرف کنند.

بیشتر بدانیم: وکیل مالیات بر ارث

چه کسانی ارث می برند؟

افرادی که با شخص رابطه خونی دارند از او ارث می برند به عبارتی خویشاوندان نسبی هر شخصی توانند از او ارث ببرند به غیر از این افراد همسر فرد متوفی نیز از جمله وراث او خواهد بود اما تعلق ارث به وراث مطابق با طبقات ارث انجام می شود ،خویشاوندان نسبی متوفی طبق این طبقه بندی به ۳دسته تقسیم می شوند.

۱.طبقه اول

همسر متوفی

پدر و مادر

فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ

همسر متوفی

برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی

عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها

کسانی که به موجب نسب ارث میبرند:

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

موانع ارث:

 وکیل ارث و میراث توضیح می دهد، موانع ارث یکی از مباحث مهم در مسائل مربوط به ارث و میراث است این

منظور از کلمه مشاع چیست؟ 

وقتی کلمه مشاع را می شنویم ممکن است فقط یک ملک یا زمین مراد و منظور ما نباشد زیرا می دانیم در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی هم فضا هایی وجود دارند که مشاع هستند مثل راه پله ها و بعضی از پارکینگ ها که این فضاها نیز مشترک می باشنداما قابل افراز نیستند سپس افراز ملک مشاع یعنی که ما عموماً با زمینی مواجه هستیم که چون متعلق به چند نفر است و تفکیک نشده و سهم افراد در آن معلوم نیست و با انجام افراز در حقیقت سهم افراد در ملک مشاع معلوم  می گردد.

اموال به چند دسته تقسیم می شوند؟ 

مال منقول و مال غیر منقول  مال منقول: عبارت است از مالی که قابل جابه جایی و نقل و انتقال نمی باشد.  مال غیر منقول : عبارت است از مالی که در مقابل مال منقول قرار دارد و منظور از آن مالی است که قابل جابه جایی نبوده یا در صورت جابه جایی خسارت زیادی می بیند مثل زمین ؛ ساختمان  انواع افراز :  افراز به دو طریق تقسیم می گردد 1. افراز اجباری 2. افراز به تراضی  افراز اجباری بر اساس حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت تقسیم مال مشاع بین شرکا انجام می شود .  افراز به تراضی: شرکا خود تصمیم می گیرند مال مشاع را به چه صورت تقسیم کنند.

مطالب مرتبط: عدم همکاری ورثه در تقسیم و فروش مال ورثه ای

تقسیم چیست؟ 

واژه تقسیم اعم از افراز و تفکیک است و برای شناخت دقیق مفاهیم می توانید با وکیل افراز در تماس باشید.

طرق تقسیم ملک:

افراز تعدیل رد فروش  افراز: در صورتی که ملک قابل تقسیم به اجزای متساوی و یکسانی باشد افراز ملک طریقه تقسیم می باشد. تعدیل: در صورتی که بین شرکا و وراث ملک و اموال متعدد دیگری باشد که در آن ها هم حالت اشاعه باشد در این صورت شرکا با رضایت یکدیگر ملک به صورت مفروز به شریک و باقی اموال به شریک دیگر تقسیم می شود. رد: صورتی که ملک و مال دیگر که بین مالکین آنها مشاع می باشد ارزش ملک بیش تر باشد و مال دیگر را به شریک دیگر تقسیم می شود و ملک هم متعلق شریک دیگر است و شریکی که ملک به او تقسیم شده است به جهت سهم بیش تری که تملک می کند باید مالی به شریک دیگر بدهد. فروش: ملک به درخواست هر یک از شرکا و با دستور دادگاه فروخته می شود.

موارد عدم تقسیم ملک مشاع : 

تقسیم به ضرر یکی از شرکا باشد به این نحو که با تقسیم ملک شریکی که مالک سهم خود در ملک مشاع می شود قیمت سهم مفروز شریک از سهم مشاعی او کمتر گردد و ارزش ملک با تقسیم ملک کاهش پیدا کند. البته در صورت رضایت شریک به تقسیم تقسیم امکان پذیر می شود مگر اینکه ضرر به قدری فاحش باشد که ممکن نخواهد بود. بین شرکا به موجب توافق و قرارداد و یا به وجه ملزمی ملزم به عدم تقسیم شده باشند .

مطالب مرتبط: وکیل افراز

مدارک لازم برای طرح درخواست افراز ملک مشاع : 

تصویر مصدق سند مالکیت تصویر مصدق گواهی ثبتی مبنی بر عدم پاسخ شهرداری در مهلت مقرر تصویر مصدق دلیل حجر یا مفقود الاثر بودن شریک به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت جلب نظر کارشناسی ؛معاینه محلی درخواست استعلام پشماره پرونده استنادی به عواملی اشاره می کند که می توانند موجب محرومیت وراث از ارث شوند مهم ترین موانع ارث که در حال حاضر موضوعیت دارند عبارتند از کفر ، قتل ، لعان ، زنازادگی

کفر :

طبق قوانین کشور ایران کافر از مسلمان نمی تواند ارث ببرد منظور از کافر شخصی است که مسلمان نباشد فرقی نمی کند که این شخص کافر صاحب کتاب باشد یا غیر کتاب در هر صورت از ترکه مسلمان ارثی به او نخواهد رسید در مقابل فرد مسلمان می تواند از کافر ارث ببرد اگر در میان ورثه متوفی تنها یک مسلمان وجود داشته باشد همه ترکه به او تعلق خواهد گرفت اهمیتی ندارد که این فرد در کدام یک از طبقات ارث قرار داشته باشد در هر صورت و به دلیل محرومیت بقیه از ارث این فرد مسلمان تنها وارث متوفی خواهد بود.

 

قتل :

قتل نیز یکی از عواملی است که می تواند مانع ارث بردن اشخاص شود اگر مورث به دست یکی از وراث خود به قتل برسد قاتل از ارث محروم خواهد بود البته قتل مورث باید از نوع عمدی و نامش چه باشد ،بنابراین اگر در مقام دفاع از خود باشد مانع ارث بردن نخواهد شد.

لعان :

لعان به معنای این است که مرد همسر خود را به زنا نسبت دهد و در صورت وجود فرزند ادعا کند که فرزند از آن او نیست ولی نتواند این ادعا را ثابت کند در این حالت مرد باید باید ۴مرتبه خدا را بر صحت ادعای خود شاهد بگیرد و هم چنین همسر او باید خدا را بر دروغ بودن ادعای شوهر شاهد بگیرد بعد از این زن و مرد بر هم حرام شده و اصطلاحاً لعان صورت می گیرد و از یکدیگر ارث نمی برند و هم چنین فرزند آنها از پدر ارث نمی برد و هم چنین از خویشاوندان پدری نیز ارث نمی برد اما از مادر و خویشاوندان مادری ارث می برد.

زنا زادگی:

زنا زادگی نیز یکی از عواملی است که می تواند موجب محرومیت افراد از ارث شود به این صورت که فرزند متولد شده از مرد یا زن زانی نمی‌تواند از آنها ارث ببرد و هم چنین پدرو مادر نیز نمی توانند وارث فرزند نامشروع خود باشند.

مطالب مرتبط: وکیل انحصار وراثت

نحوه ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر چگونه است؟

بهتر است در این جا به این موضوع اشاره کنیم که زن و شوهر تنها با عقد دائم از یکدیگر ارث می برند ودر عقد موقت هیچ یک از یکدیگر ارث نمی برند و اگر متوفی شوهر باشد زوجه در صورت اولاد داشتن یک هشتم از کل اموال را می برد ولی اگر زوجه فرزندی نداشته باشد یک چهارم ارث می برد، در مورد زوج هم با وجود فرزند یک دوم و در صورت نبودن یک چهارم ارث می برد.

مدت زمان لازم برای گرفتن گواهی انحصار وراثت چقدر است؟

برای گرفتن گواهی انحصار وراثت نامحدود ۴۰ روز کاری و برای گرفتن گواهی انحصار وراثت محدود ۷روز کاری زمان لازم است که دریافت شود.

 

برای اخذ گواهی انحصار وراثت ارائه اظهارنامه مالیاتی لازم است ؟

اگر متوفی قبل از سال ۹۵فوت شده باشد یکی از مدارک لازم برای ثبت دادخواست انحصار وراثت تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد، اما برای افرادی که بعداز سال ۹۵ فوت شده اند زمانی که ورثه قصد تصرف در اموال را داشته باشند، مثلٱ اموال را بخواهند بفروشند باید آن زمان اظهارنامه مالیاتی هم ارائه دهند.

تاخیر در اخذ گواهی حصر وراثت و یا دیر کردن در پرداخت مالیات بر ارث مشمول جریمه می شود؟

خیر باید بگوییم که تاخیر در پرداخت مالیات و اخذ گواهی حصر وراثت مقید به مدت نیست. و هر زمان که بخواهید می توانید اقدام کنید و مشمول جریمه نمی شود مشروط به اینکه متوفی بعد از ۹۵/۱/۱ فوت کرده باشد .

 

 

 

 

 

 

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 4 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 4 =